SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover The Captain's Collection

Greentrax, 1999

MUSIKER

Jonny Hardie: fiddle, guitar - Brian MacAlpine: piano, keyboards - Rory Campbell: pipes, whistles, vocals - Alyth McCormack: vocals

TITEL


1. Luinneag Mhic Leoid 2:31 - 2. Fhuair mac shimi'n oighreachd/Calum Figheadair/Puirt a Beul 4:05 - 3. Blar Leine 3:22 - 4. Snaim a'phosaidh/Ho ro mo bhobag an Dram 3:44 - 5. Braighe Loch lall 4:54 - 6. An Toiseachd/Bean ma bainnse/Clachnacudainn/Seann triubhais uilleachain/Anna thig mi gradh dhuit 5:04 - 7. Mairi bhan og 3:31 - 8. As a thoiseach/An dean thu ruith air falbh leam/A'Phiorbhuic 3:00 - 9. Cuir a chion dilis tharam do lamh 4:06 - 10. Stoile Neill Ghogha/Nighean bhuidhe bhoidheach/Druimuachdar 2:55 - 11. Mo run an diugh mar an de thu (Hi horò's na hòro eile) 5:33 - 12. Seann triubhais uilleachainn (Oran do 'n bhriogais) 2:54

(total: 45:34)