SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover Margaret Stewart & Allan MacDonald: Colla Mo


MARGARET STEWART & ALLAN MACDONALD
"COLLA MO RÙN"


 

 


Greentrax Recordings, 2001
LC 06328/CDTRAX 217

MUSIKER

Allan MacDonald: highland pipes, Moore Scottish smallpipes, jawharp (tromb), vocals - Margaret Stewart: vocals - Rona Lightfoot: vocals - Ingrid Henderson: vocals, clarsach, grand piano - Iain MacDonald: flute, whistle, concertina - James MacIntosh: percussion - Malcolm Stitt: guitar, cittern - Iain MacFarlane: fiddle - Allan Henderson: keyboards

TITEL

1. The Road ro Loch nam Bearnas, Cutty's Wedding, Rothiemurchus Rant, Lochiel's Away to France, The Flagon 3:50 - 2. Théid is Gun Téid e Leam 2:39 - 3. Rinn Thu Eudail Mo Mhealladh 2:07 - 4. Angela, Seudan a'Chuain, We're A Case The Bunch of Us 4:02 - 5. Sean Duine Cha Ghabh Mi Idir 2:02 - 6. Tha Sìor Chóineadh Am Beinn Dóbhrain 3:22 - 7. Aig Baile 2:58 - 8. Òran Fear Ghlinne-Cuaich 3:44 -9. Hug Oreann O Ro Gur Toigh Leam Fhìn Thù 3:46 - 10. Òran Thàlaidh am Eich-Uisge 4:03 - 11. Coll Mo Rùn 4:20 - 12. Hì Hó Leagain 4:29 - 13. Katie Ness of Kinnyside, Glen Lyon, The Cameronian Rant, general MacDonald 3:12 - 14. Tha sinn a'Falbh 4:09 - 15. Na h-Eilthirich 4:02

(total: 53:31)