SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover Orain nan gaidheal/The song of the gael

ORAIN NAN GAIDHEAL
"THE SONG OF THE GAEL" 

 

 Greentrax, 1999

MUSIKER und TITEL

1. Ishbel MacAskill: An Aitearachd Ard 4:07 – 2. Na Caimbeulaich: Mo bhò dhubh mhor/Tiugainn leum ille dhuinn/Tha fear am beinn/ A chaora chrom/Gobha Druim an Arnaich/Nead na lacha 4:03 – 3. Murdo MacDonald: Slan le Leodhas mm Beann Fuar 2:05 – 4. Mary Ann Kennedy: Oran do dh'lain Breac MacLeoid 3:51 – 5. Mary Smith – 'S ann mu an tacsa 'n de 4:46 – 6. Margaret Stewart: Uamh an Dir 3:50 – 7. Roddy Campbell: Beinn a' Cheathaich 2:33 – 8. Catherine-Ann MacPhee: Gur e Mo Ghille Dubhdhonn 3:58 – 9. Kenna Campbell: Coileach Peigi 2:38 – 10. Donnie MacLeod: A Bhliadhna gus an Aimsir Seo 2:36 – 11. Maggie Maclnnes: Chan e Caoidh Mhic Shiridh 3:34 – 12. Margaret Bennett: Griogal Cridhe 3:38 – 13. Seumas Campbell: MacGriogair o Ruadhshruth 3:45 – 14. Maeve MacKinnon & Cathy Campbell: Di Sathuirne ghabh mi Mulad 3:17 – 15. Flora MacNeil: A' Mhic lain 'ic Sheumais 3:17 – 16. Rona Lightfoot & Rory Campbell (Canntaireachd with Scottish Smallpipes): Ruileadh na Coilich Dhubh/Ruile Bean Aonghais 1:51 – 17. Fred Morrison (Highland Pipes): Cumha Mairi Nighean Alasdair Ruaidh 4:31 – 18. Murdo MacLeod (precentor): Psalm33, v. 1 –3 5:26