SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover Catherine-Ann MacPhee: Sùil Air Ais

CATHERINE-ANN MacPHEE
"SÙIL AIR AIS/LOOKING BACK"


www.greentrax.com


 


Greentrax Recordings, 2004

MUSIKER

Catherine-Ann MacPhee: voice - Wendy Stewart: clarsach - Tony McManus: guitars - Neil Martin: cello - Iain MacDonald: flute, small pipes - Ewen Vrenal: bass - Màiri MacInnes: backing vocals

TITEL

1. Hò mo luran, hè mo luran 4:10 - 2. Màl Na Mara 2:48 - 3. Fàilte Dhruim Fionn 3:34 - 4. Griogal Cridhe 3:11 - 5. Puirt - Ci'n Fhidheall etc 3:13 - 6. Sguaban Arbhair 3:34 - 7. A Ghaoil Leig Dhachaidh/Leannan Mo Ghaoil 4:31 - 8. Mo Chridhe Trom 's mi Seòladh 4:40 - 9. Gaol An t-Seòladair 3:18 - 10. Am Buachaille Bàn 5:06 - 11. Puirt - Calum Beag etc.3:41 - 12. Mo Robairneach Gaolach 3:55 - 13. O losa Bi'n Còmhnaidh 3:39

(total: 49:24)