SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover Anne Martin: Gaelic Songs from the Isle of Skye

ANNE MARTIN
"GAELIC SONGS FROM THE ISLE OF SKYE"

 

Whitewave Music, 1998

MUSIKER

Anne Martin: vocals - Iain MacDonald: highland and small pipes, fiddle, concertina, whistle, jew's harp - Malcolm Jones: electric, acoustic & synth guitars, bass, mandolin - Iain MacFarlane: fiddle - Ingrid Henderson: keyboards - James MacKintosh: percussion - ...

TITEL

1. Oran magaidh 'Ic Mhaolain - 2. Agus ho Mhairi - 3.Uamh an Oir - 4. Nighneag a chuil duinn - 5. Seo a bliadhna - 6. Maighdeanan na h'airigh - 7. Puirt - 8. Cha bhi mi buan - 9. Oran leannan sithe - 10. Nuair bha mi og - 11. Gur tu mo chrunneag bhàidheach - 12. Nighneag a ghraidh - 13. Is traugh nach robh mi comlah riut