SCHOTTISCHE MUSIK

CD-Cover William Matheson: Gaelic Bards & Minstrels

WILLIAM MATHESON
"GAELIC BARDS & MINSTRELS"

 

 

 

 

 

 

 

 

Greentrax, 1993/2001

MUSIKER

William Matheson: vocals

TITE
L
CD 1 (IORRAM): 1. Thriall ur bunadh gu Pharao 2. An Làir Dhonn 3. Deoch-Sàint' an Iarla Thuathaich sin 4. Och a Mhuire mo dunaidh 5. An deichamh là de thùs a Mhàirt 6. Mo bheud 's mo cràdh 7. Bhliahna leumadh dh'ar milleadh 8. An talla bu gnàth le Mac Leòid 9. Moch 's mi 'g èirigh 's a' mhadainn 10. An naidheachd seo 'n dè 11. Mo cràdhghal bochd 12. A bhean, leasaich an stòp dhuinn 13. Ri fuaim an taibh 14. Cha sùrd cadail 15. Moch 's a' mhadainn 's mi 'g èirigh 16. 'S tìm dhomh dùsgadh o m' shuain 17. 'S goirt leam gaoir nam ban Muileach

(total: 52:38)


CD 2 (AMHRAN):
1. 'S i seo 'n aimsir an dearbhar 2. Mìle marbhphaisg air t-saoghal 3. Mo rùn geal òg 4. Thèid mi le m' dheòin 5. Feasgar Luain 6. Oran an t-Samhraidh 7. = lain Ghlinn Cuaich 8. A Bhliadhna gus an aimsir seo 9. Oran Coire Cheathaich 10. Moch 's a' mhadainn Di-Dòmhnaich 11. Moladh air piob-mhòr Mhic Cruimein 12. Creach na Ciadaoin 13. Allt an t-Siùcair 14. Trì fichead bliadhna 's a trì 15. Oran mòr MhicLeòid 16. Nis o'n tha mi m' ònaran 17. Dòmhnall nan Dòmnhall 18. Ged is socrach mo leaba

(total: 59:09)